လစဉ်အရစ်ကျငွေပေးချေမှုစနစ်

 

လစဉ်အရစ်ကျငွေပေးချေမှုစနစ်

 

Installment Calculator

တွက်ချက်ပုံ
ပစ္စည်းတန်ဖိုး x 1.4%အတိုးနှုန်း
x 1.4% 0
ဆပ်မည့်ကာလ x အတိုးနှုန်း စုစုပေါင်းအတိုးနှုန်း
months * 0 0
အတိုး + အရင်း တိုးရင်းပေါင်း
0 + 0 0
တိုးရင်းပေါင်း / ဆပ်မည့်ကာလ လစဉ်ပေးချေရမည့်ငွေ
0 / 6 0
စာရွက်စာတမ်းကြေး = ၅၀၀၀ (အရစ်ကျဝယ်ယူခွင့်ရရှိလျှင်)

Calculation

 

တွက်ချက်ပုံနမူနာ

ပစ္စည်းတန်ဖိုး × 1.4% = အတိုးနူန်း
150,000 × 1.4% = 2100
ဆပ်မည့်ကာလ × အတိုးနူန်း = စုစုပေါင်းအတိုးနူန်း
6 month × 2100 = 12,600

အတိုး + အရင်း = တိုးရင်းပေါင်း
12,600+ 150,000 = 162,600
တိုးရင်းပေါင်း ÷ ဆပ်မည့်ကာလ = လစဉ်ပေးချေရမည့်ငွေ
162,600 ÷ 6 = 27,100
စာရွက်စာတမ်းကြေး = ၅၀၀၀(အရစ်ကျဝယ်ယူခွင့်ရရှိလျှင်)

အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁.လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
၂.ပစ္စည်းထုတ်ပေးခြင်း
၃. Customerထံမှငွေတောင်းခံခြင်း

၁.လျောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

သတ်မှတ်ထားသော Application Form တွင် customer ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖြည့်စွက်ပေးရန်
အာမခံပေးမည့်သူသည် တစ်ပါတည်းလိုက်လာရန် (လက်မှတ်များထိုးရန်)

လျောက်လွှာတင်မည့်နေ့တွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာပေးရမည်

၁.Customer မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၂.တစ်ပတ်အတွင်း ရယူထားသောရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း(လက်ရှိနေထိုင်သောနေရပ်)
၃.တစ်ပတ်အတွင်းရယူထားသောအလုပ်ထောက်ခံစာ Letter Head (သို့) ဝန်ထမ်းကဒ်နှင့် လစာအထောက်အထားစာရွက်
၄.သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ (သို့) ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း
၅.အာမခံပေးသူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

Customer နှင့် Guarantor လိုက်နာ ရမည့်အချက်များ

၁.Customer သည် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းနေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၂.လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှသာ လျှောက်ထားရမည်
၃.Customer သည် Mobile အတွက် လစာ၏၁ဆခွဲ  အများဆုံးရနိုင်ပါမည်။
၄.Customer လုပ်သက်သည် ၆လနှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။

၁.Guarantor (အာမခံသူ) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်၍ လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိရမည်။
၂.Customer လျောက်ထားသည့်ပစ္စည်းပမာဏကို ဆပ်ပေးနိုင်မည့် သူဖြစ်ရမည်။
၃.ဇနီးမောင်နှံဖြစ်နေလျင်ထောက်ခံခွင့်မရှိပါ။
၄.Guarantor သည်အဆောင်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကထောက်ခံခွင့်မရှိပါ။

 Calculation

 

တွက်ချက်ပုံနမူနာ

ပစ္စည်းတန်ဖိုး × 1.4% = အတိုးနူန်း
150,000 × 1.4% = 2100
ဆပ်မည့်ကာလ × အတိုးနူန်း = စုစုပေါင်းအတိုးနူန်း
6 month × 2100 = 12,600

အတိုး + အရင်း = တိုးရင်းပေါင်း
12,600+ 150,000 = 162,600
တိုးရင်းပေါင်း ÷ ဆပ်မည့်ကာလ = လစဉ်ပေးချေရမည့်ငွေ
162,600 ÷ 6 = 27,100
စာရွက်စာတမ်းကြေး = ၅၀၀၀(အရစ်ကျဝယ်ယူခွင့်ရရှိလျှင်)

အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁.လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
၂.ပစ္စည်းထုတ်ပေးခြင်း
၃. Customerထံမှငွေတောင်းခံခြင်း

၁.လျောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

သတ်မှတ်ထားသော Application Form တွင် customer ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖြည့်စွက်ပေးရန်
အာမခံပေးမည့်သူသည် တစ်ပါတည်းလိုက်လာရန် (လက်မှတ်များထိုးရန်)

လျောက်လွှာတင်မည့်နေ့တွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာပေးရမည်

၁.Customer မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၂.တစ်ပတ်အတွင်း ရယူထားသောရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း(လက်ရှိနေထိုင်သောနေရပ်)
၃.တစ်ပတ်အတွင်းရယူထားသောအလုပ်ထောက်ခံစာ Letter Head (သို့) ဝန်ထမ်းကဒ်နှင့် လစာအထောက်အထားစာရွက်
၄.သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ (သို့) ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း
၅.အာမခံပေးသူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

Customer နှင့် Guarantor လိုက်နာ ရမည့်အချက်များ

၁.Customer သည် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းနေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၂.လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှသာ လျှောက်ထားရမည်
၃.Customer သည် Mobile အတွက် လစာ၏၁ဆခွဲ  အများဆုံးရနိုင်ပါမည်။
၄.Customer လုပ်သက်သည် ၆လနှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။

၁.Guarantor (အာမခံသူ) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်၍ လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိရမည်။
၂.Customer လျောက်ထားသည့်ပစ္စည်းပမာဏကို ဆပ်ပေးနိုင်မည့် သူဖြစ်ရမည်။
၃.ဇနီးမောင်နှံဖြစ်နေလျင်ထောက်ခံခွင့်မရှိပါ။
၄.Guarantor သည်အဆောင်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါကထောက်ခံခွင့်မရှိပါ။

 -->

Follow us

Log in or create an account